HCD – INVEST: TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

HCD – INVEST: TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016


- Ngày 10 tháng 01 năm 2016 Công ty CP đầu tư sản xuất và thương mại HCD đã tổ chức thành công tốt đẹp ‘’ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 ‘’. Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và định hướng hoạt động năm 2016 – 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; thông qua báo cáo Báo cáo tài chính đã được kiểm toánn năm 2015 của Công ty.

- Đại hội đã thông qua nhiều vấn đề quan trọng trong kế hoạch hoạt động của Công ty như: sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp áp dụng cho các Công ty đại chúng; phê duyệt kế hoạch xây dựng đầu tư nhà máy sản xuất bao bì nilong tại KCN khai sơn, Huyện thuận thành, Tỉnh Bắc ninh; phê duyệt các tờ trình: Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, niêm yết cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán TP HCM, thông qua phương án thù lao Hội đồng quản trị, thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiềm kỳ 2011 -2016 và tiến hành bầu lại thành viên HĐQT – BKS nhiệm kỳ 2016 -2021, … cùng nhiều vấn đề khác trong hoạt động của Công ty.

- Biên bản và Nghị quyết của Đại hội, Biên bản kiểm phiếu, Điều lệ sửa đổi, bổ sung đề nghị Quý cổ đông xem file Tài liệu hoặc truy cập vào thư mục liên quan trên Website: http://hcdgroup.com.vn
Chia sẻ bài viết: 

Tags: