THÔNG TIN GIAO DỊCH CP CỦA NGƯỜI NÔI BỘ

THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NÔI BỘ
Ngày 03 tháng 10 năm 2017 các cá nhân là người nội bộ đã đăng ký mua vào cổ phiếu mã HCD cụ thể như sau:
1. Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
  - Số lượng tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 600.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đăng ký mua: 400.000 CP
  - Số lượng tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.000.000 cổ phiếu

2. Ông Nguyễn Như Dương - Thành viên HĐQT độc lập
 - Số lượng tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 250.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đăng ký mua: 160.000 CP
  - Số lượng tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 410.000 cổ phiếu

3, Bà Lê Thị Thu Thủy- Kế toán trưởng
   - Số lượng tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đăng ký mua: 30.000 CP
  - Số lượng tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 80.000 cổ phiếu

 
Các cá nhân trên đều đăng ký thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 10/10/2017 đến ngày 10/11/2017. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên sàn hoặc giao dịch thỏa thuận

HCD - News
 

Chia sẻ bài viết: 

Tags: