BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CP CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

 
 BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kết quả giao dịch từ ngày 10/10/2017 đến ngày 08/11/2017 các cá nhân là người nội bộ đã đăng ký mua vào cổ phiếu mã HCD cụ thể như sau:
1. Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc
  - Số lượng tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 600.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đăng ký mua: 400.000 CP.
 - Số lượng cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đã giao dịch: 281.690 cổ phiếu.
  - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 881.690 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 6.53%
2. Ông Nguyễn Như Dương - Thành viên HĐQT độc lập 
 - Số lượng tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 250.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đăng ký mua: 160.000 CP.
 - Số lượng cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đã giao dịch: 160.000 cổ phiếu
  - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 410.000 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ 3.04%

3, Bà Lê Thị Thu Thủy- Kế toán trưởng
   - Số lượng tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 50.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đăng ký mua: 30.000 CP.
 - Số lượng cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đã giao dịch: 30.000 cổ phiếu.
  - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 80.000 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ : 0.59%.

 
Các cá nhân trên đều thực hiện Phương thức giao dịch: Khớp lệnh liên tục trên sàn

HCD - News
 
Chia sẻ bài viết: 

Tags:
 Bản tin nhà đầu tưquan-he-co-dong/8/Ban-tin-nha-dau-tu.htm