THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

 
 THÔNG BÁO GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NÔI BỘ
Ngày 10 tháng 11 năm 2017 các cá nhân là người nội bộ đã đăng ký mua vào cổ phiếu mã HCD cụ thể như sau:
1. Ông Nguyễn Đức Quang - Phó Tổng giám đốc
  - Số lượng tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 250.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đăng ký mua: 160.000 CP
  - Số lượng tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 410.000 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ 3.04%

2. Ông Vũ Nhân Tiến - Thành viên HĐQT độc lập 
 - Số lượng tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 130.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đăng ký mua: 80.000 Cổ phiếu
  - Số lượng tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 210.000 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ 1.56%

3. Ông Vũ Trọng Huân- Phó Tổng giám đốc
   - Số lượng tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đăng ký mua: 60.000 CP
  - Số lượng tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 160.000 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ 1.185%.

4. Ông Nguyễn Hữu Quyên - Thành viên HĐQT
 
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu / chứng chỉ quỹ đăng ký mua: 60.000 cổ phiếu.
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 160.000 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ 1.185%

Các cá nhân trên đều đăng ký thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 16/11/2017 đến ngày 15/12/2017. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên sàn hoặc giao dịch thỏa thuận


HCD - News
 
Chia sẻ bài viết: 

Tags: