BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ
Kết quả giao dịch từ ngày 16/11/2017 đến ngày 15/12/2017 các cá nhân là người nội bộ đã đăng ký mua vào cổ phiếu mã HCD cụ thể như sau:

1. Ông 
Nguyễn Đức Quang - Phó Tổng giám đốc
  - Số lượng tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 250.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đăng ký mua: 160.000 CP
  - Số lượng tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 410.000 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ 3.04%

2. Ông Vũ Nhân Tiến - Thành viên HĐQT độc lập 
 - Số lượng tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 130.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đăng ký mua: 80.000 Cổ phiếu
  - Số lượng tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 210.000 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ 1.56%

3. Ông Vũ Trọng Huân- Phó Tổng giám đốc
   - Số lượng tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.000 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ đăng ký mua: 60.000 CP
  - Số lượng tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 160.000 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ 1.185%.

4. Ông Nguyễn Hữu Quyên - Thành viên HĐQT
 
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 100.000 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu / chứng chỉ quỹ đăng ký mua: 60.000 cổ phiếu.
 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/ chứng chỉ quỹ dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 160.000 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ 1.185%

Các cá nhân trên đều đăng ký thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 16/11/2017 đến ngày 15/12/2017.
Phương thức giao dịch:
Khớp lệnh liên tục trên sàn

HCD - News
 
Chia sẻ bài viết: 

Tags: