THÔNG TIN GIAO DỊCH CP CỦA NGƯỜI NÔI BỘ


THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NÔI BỘ
Ngày 17 tháng 01 năm 2018 các cá nhân là người nội bộ đã đăng ký mua vào cổ phiếu mã HCD cụ thể như sau:
1. Ông Nguyễn Đức Dũng - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 881.690 cổ phiếu, tỷ lệ 6,53%

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 550.000 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.431.690 cổ phiếu, tỷ lệ  10,61%


2. Ông Nguyễn Như Dương - Thành viên HĐQT độc lập

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 410.000 cổ phiếu, tỷ lệ 3,04%

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 250.000 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 660.000 cổ phiếu, tỷ lệ 4,89%


3, Bà Lê Thị Thu Thủy- Kế toán trưởng
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 80.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,59%

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 45.000 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 125.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,93%


 
Các cá nhân trên đều đăng ký thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 24/ 01/ 2018 đến ngày 24/ 02 /2018. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh trên sàn hoặc giao dịch thỏa thuận

HCD - News

Chia sẻ bài viết: 

Tags: