THÔNG TIN GIAO DỊCH CP CỦA NGƯỜI NÔI BỘ


THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NÔI BỘ
Ngày 18 tháng 01 năm 2018 các cá nhân là người nội bộ đã đăng ký Bán ra cổ phiếu mã HCD cụ thể như sau:

1. Ông Dương Hữu Tuyến - Thành viên HĐQT

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 541.670 cổ phiếu, tỷ lệ 4,01%

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán:  541.670 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

Cá nhân trên đăng ký thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 26/ 01/ 2018 đến ngày 26/ 02 /2018.
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh liên tục trên sàn

 HCD - News

Chia sẻ bài viết: 

Tags: