BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

 
 BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

Kết quả giao dịch từ ngày 24/01/2018 đến ngày 25/01/2018 các cá nhân là người nội bộ đã đăng ký mua vào cổ phiếu mã HCD cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Như Dương - Thành viên HĐQT

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 410.000 cổ phiếu, tỷ lệ 3,04%

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: 250.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): 250.000 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 660.000 cổ phiếu, tỷ lệ 4,89%


2. Bà Nguyễn Thị Thu Thủy - Kế toán trưởng

 - Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 80.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,59%

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: 45.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): 45.000 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 125.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,93%

 
Các cá nhân trên đã đăng ký thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 24/01/2018 đến ngày 24/02/2018.
Phương thức giao dịch:
 
Khớp lệnh liên tục trên sàn

HCD - News

Chia sẻ bài viết: 

Tags: