THÔNG TIN GIAO DỊCH CP CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN NỘI BỘ


THÔNG TIN GIAO DỊCH CP CỦA NGƯỜI LIÊN QUAN ĐẾN NGƯỜI NỘI BỘ
Ngày 26 tháng 2 năm 2018 cá nhân là Vợ của Chủ tịch HĐQT đã đăng ký Bán ra cổ phiếu mã HCD cụ thể như sau:
1. Bà Lê Thị Hiền - Người liên quan
- Mối quan hệ giữa cá nhân  thực hiện giao dịch với người nội bộ: vợ của Chủ tịch HĐQT.
- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 200.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,48%

 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 200.000 cổ phiếu

 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, 0%

- Mục đích thực hiện giao dịch: Cá nhân

- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh hoặc giao dịch thỏa thuận

-Thời gian dự kiến thực hiện giao dịch: từ ngày 05.03.2018 đến ngày 05.04.2018

HCD - News
Chia sẻ bài viết: 

Tags: