HCD - INVESTPRO : TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018


HCD - INVESTPRO : TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2018

Sáng ngày 19/ 04/2018, tại Nhà máy Sản xuất bao bì HCD ( Địa chỉ: KCN Khai Sơn, Thuận Thành, Tỉnh Bắc Ninh. Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD (Mã chứng khoán: HCD) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

  Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác năm 2017 và kế hoạch năm 2018; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 của Công ty; Nhất trí thông qua các tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, thông qua việc thành lập Công ty con tại Thành phố HCM để phát triển sản phẩm mới và mở rộng thị trường cùng nhiều vấn đề khác trong hoạt động của công ty.

   Với những kế hoạch khá cụ thể, HCD đặt mục tiêu tổng doanh thu thuần trong năm 2018 đạt 600 tỷ - 650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 35,2tỷ đồng. HCD cũng dự kiến chi trả cổ tức năm 2018 với tỷ lệ không thấp hơn 10%/mệnh giá. Đại hội cũng nhất trí cao thông qua phương án thoái vốn tại Công ty nhựa Trường An và Phương án đầu tư vốn vào Công ty thuộc lĩnh vực xây dựng & bất động sản.
  Đại hội nhất trí thông qua tờ trình phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức: 11%

  Toàn bộ tài liệu sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như Biên bản và Nghị quyết : được gửi cho cơ quan quản lý và được đăng tải trên website chính thức của Công ty. Nhà đầu tư, Quý cổ đông xem theo đường dẫn  http://hcdgroup.com.vn/chi-tiet-qhcd/447/Bien-Ban-va-Nghi-Quyet-DHD-co-dong-thuong-nien-2018.htm

    

  Đại hội kết thúc 11h30 cùng ngày với sự thống nhất và nhất trí cáo của các cổ đông tham dự, dưới đây là một số hình ảnh diễn ra tại Đại hội
HCD - NEWS

Chia sẻ bài viết: 

Tags: