THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NÔI BỘ


THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NÔI BỘ
Ngày 8 tháng 06 năm 2018 các cá nhân là người nội bộ đã đăng ký Mua vào và Bán ra cổ phiếu mã HCD cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Đức Dũng - Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch2.791.795 cổ phiếu, tỷ lệ 10,34%

- Số lượng cổ phiếu đăng ký Mua :  1.037.000 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.828.795 cổ phiếu, tỷ lệ 14,18%.

2. Ông Nguyễn Như Dương - Thành viên HĐQT

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch1.287.000 cổ phiếu, tỷ lệ 4,77%.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký Bán :  1.037.000 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 250.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,93%.

Các cá nhân trên đăng ký thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 14/ 06/ 2018 đến ngày 14/ 07 /2018.
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh liên tục trên sàn
Chia sẻ bài viết: 

Tags: