KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ QUÝ II / Năm 2018


KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SXKD 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ QUÝ II / Năm 2018

  Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD, xin công bố tóm tắt dự kiến kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm và Quý II/2018  như sau:

·       A. Số liệu quý II /2018  

-         Lợi nhuận sau thuế HCD đạt 11,03 tỷ đồng - tăng 32,8 % so với cùng kỳ năm 2017.

-         Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty HCD là 152,05 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2017.

·                     Bảng chỉ tiêu phân tích Quý II

Chỉ Tiêu

Qúy II/2018

Quý II/2017

Giá trị

% kỳ so với cùng kỳ

Giá trị

Doanh thu

 152,056,240,188  102,58%  148,229,810,125

Lợi nhuận sau thuế

 11,031,271,595  132,8%  8,305,471,591

  
B. Số liệu 6 tháng đầu năm 2018

Lợi nhuận sau thuế HCD đạt 17,2 tỷ đồng, tăng 27,3 % so với cùng kỳ năm 2017 .

-         Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của Công ty HCD là 300,232,15 6,070 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm 2017.

·                     Bảng chỉ tiêu phân tích 6 tháng

Chỉ Tiêu

6 Tháng /năm 2018

6 tháng / năm 2017

Giá trị

% kỳ so với cùng kỳ

Giá trị

Doanh thu

300,232,156,070

       119,5%

251,148,459,277

Lợi nhuận sau thuế

    17,226,458,013

127,3%

13,537,391,518

  
  Kết thúc 6 tháng đầu năm 2018 cũng là mốc đánh dấu sự trưởng thành và phát triển của nhà máy HCD, sau 1 năm nhà máy đi vào hoạt động đã mang lại doanh thu và lợi nhuận đúng theo kỳ vọng mà ban giám đốc đặt ra. Thị trường ngành nhựa cũng có sự tăng trưởng đột biến giúp giá nguyên liệu tăng cao và sản phẩm của nhà máy tăng giá, yếu tố này đóng góp vào sự tăng trưởng lợi nhuận chung và 6 tháng đầu năm.

  Trong Quý II/2018 nhà máy không ngừng nghiên cứu sản phẩm mới, tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề công nhân để đáp ứng yêu cầu khắt khe nhất của thị trường nhằm đem lại hiệu quả trong hoạt động sxkd, nâng cao năng suất lao động, đóng góp vào sự tăng trưởng lợi nhuận sau thuế Quý II của Công ty như bảng số liệu trên.

 

   Đình kỳ hàng Quý, Công ty tổ chức đào tạo trình độ quản lý, huấn luyện tay nghề cho công nhân phục vụ sản xuất để đạt mục tiêu đề ra là '' chuyên nghiệp hóa đội ngũ CBCNV''. Điều này sẽ giúp cho người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao năng suất lao động. Thực tiễn sau 1 năm nhà máy hoạt động đã được chứng minh bằng kết quả là : sản phẩm của Công ty được thị trường trong và ngoài nước đón nhận hết sức tự nhiên, nhà máy luôn hoạt động với công suất tối đa.

HCD - News
Chia sẻ bài viết: 

Tags: