BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ


BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

 
Kết quả giao dịch từ ngày 18/06/2018 đến ngày 13/07/2018 các cá nhân là người nội bộ đã đăng ký Mua vào và Bán ra cổ phiếu mã HCD cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Đức Dũng -
Tổng giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.791.795 cổ phiếu, tỷ lệ 10,34%

- Số lượng cổ phiếu đăng ký Mua vào: 1.037.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu đã giao dịch ( Mua): 1.037.000 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.828.795 cổ phiếu, tỷ lệ 14,18%

2. Ông Nguyễn Như Dương - Thành viên HĐQT

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.287.000 cổ phiếu, tỷ lệ 4,77%

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký chuyển nhượng: 1.037.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch ( bán ): 1.037.000 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 250.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,93%

* Phương thức giao dịch: Khớp lệnh liên tục trên sàn

 

* Thời gian thực hiện giao dịch: từ ngày 18.06.2018 đến ngày 13.07.2018

Các cá nhân trên đăng ký thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 18/06/2018 đến ngày 17/07/2018

 HCD - News

Chia sẻ bài viết: 

Tags: