THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NÔI BỘ

THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NÔI BỘ
Ngày 18 tháng 09 năm 2018 các cá nhân là người nội bộ đã đăng ký Bán ra cổ phiếu mã HCD cụ thể như sau:

1. Ông Vũ Nhân Tiến - Thành viên HĐQT

 

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 409.500 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 1.51%
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán:  409.500 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%

2. Ông Vũ Trọng Huân - Thành Viên Ban Giám Đốc ( Phó Tổng Giám Đốc )
Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 312.000 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 1.15%
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán:  312.000 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 cổ phiếu, tỷ lệ 0%


Cá nhân trên đăng ký thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 21/ 09/ 2018 đến ngày 19/ 10 /2018.
Phương thức giao dịch: Khớp lệnh liên tục và thỏa thuận

 HCD - News

Chia sẻ bài viết: 

Tags: