BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA ÔNG VŨ NHÂN TIẾN

  BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

  
Kết quả giao dịch từ ngày 24/ 09 /2018 đến ngày 25/ 09/2018 cá nhân là người nội bộ đã đăng ký Bán ra cổ phiếu mã HCD cụ thể như sau:

Ông Vũ Nhân Tiến - Thành viên HĐQT độc lập.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch, Số lượng 
: 409.500 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 1.51%

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký Bán: 409.500 cổ phiếu

Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch Bán: 409.500 cổ phiếu

Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch, Số lượng sau bán: 0 cổ phiếu, tỷ lệ nắm giữ: 0%

 Phương thức giao dịch: Khớp lệnh thỏa thuận

 *Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 25/09/2018
Cá nhân trên đăng ký thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 21/09/2018 đến ngày 19/10/2018 

 HCD - News

Chia sẻ bài viết: 

Tags: