THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NÔI BỘ

THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NÔI BỘ
Ngày 01 tháng 10 năm 2018 các cá nhân là người nội bộ đã đăng ký Mua vào cổ phiếu mã HCD cụ thể như sau:

 

1. Ông Nguyễn Như Dương - Thành viên HĐQT

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 250.000 cổ phiếu, tỷ lệ  0,93 %

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 50.000 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 300.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,11%.

 2. Ông Nguyễn Hữu Quyên - Thành viên HĐQT

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 312.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,15%.

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 110.000 cổ phiếu.

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 422.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,56%.

3. Bà Lê Thị Thu Thủy - Kế toán Trưởng

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 243.750 cổ phiếu, tỷ lệ  0,90 %

- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 90.000 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu dự kiến nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 333.750 cổ phiếu, tỷ lệ 1,24%.


*Các cá nhân trên đăng ký thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 01/ 10/ 2018 đến ngày 01/ 11 /2018.
*Mục đích thực hiện giao dịch: Cá nhân.
*Phương thức giao dịch: Khớp lệnh liên tục và thỏa thuận

 HCD - News
Chia sẻ bài viết: 

Tags: