BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

BÁO CÁO KẾT QUẢ GIAO DỊCH CỔ PHIẾU CỦA NGƯỜI NỘI BỘ

  
Kết quả giao dịch từ ngày 02/ 10 /2018 đến ngày 02/ 11 /2018 cá nhân là người nội bộ đã đăng ký Mua vào cổ phiếu mã HCD cụ thể như sau:


1. Ông Nguyễn Hữu Quyên - Thành viên HĐQT

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 312.000 cổ phiếu, tỷ lệ  1,15 %

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: 110.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): 60.000 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 372.000 cổ phiếu, tỷ lệ 1,38%.

 Phương thức giao dịch: Khớp lệnh

 *Thời gian thực hiện giao dịch: Ngày 05/10/2018 đến 31/10/2018

2. Ông Nguyễn Như Dương - Thành viên HĐQT độc lập

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 250.000 cổ phiếu, tỷ lệ  0,93 %

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đăng ký mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng: 50.000 cổ phiếu

- Số lượng cổ phiếu/chứng chỉ quỹ đã giao dịch (mua/bán/cho/được cho/tặng/được tặng/thừa kế/chuyển nhượng/nhận chuyển nhượng/hoán đổi): 0 cổ phiếu

- Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu/chứng chỉ quỹ nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 250.000 cổ phiếu, tỷ lệ 0,93%.

 Phương thức giao dịch:

 *Thời gian thực hiện giao dịch:
 * Lý do không mua hết số lượng cổ phiếu đã đăng ký: Điều kiện thị trường không phù hợp


Các cá nhân trên đăng ký thời gian dự kiến thực hiện giao dịch từ ngày 01/10/2018 đến ngày 01/11/2018 

 HCD - News

Chia sẻ bài viết: 

Tags: