Thông báo chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

Thông báo chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI HCD

Số 122B, Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, Tỉnh Hải Dương

Tel: 84-4-3351 8419                Fax: 84-4-3351 8430

Email: info@hcdgroup.com.vn    Website: www.hcdgroup.com.vn

 

 

 
 

 

Thông báo

V/v: chốt danh sách tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

          Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

-         Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

-         Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD như sau:

-         Tên chứng khoán:                               Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD

-         Loại chứng khoán:                               Cổ phiếu phổ thông

-         Mệnh giá:                                            10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)

-                                                                                                                                 Mục đích chốt danh sách cổ đông:      Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

-         Ngày chốt danh sách cổ đông:            29/12/2015

-         Ngày tổ chức đại hội:                          10/01/2016

Thư mời và chương trình họp sẽ được gửi cho cổ đông ít nhất 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/12/2015.

Các nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư Sản xuất và Thương mại HCD được đăng tải đầy đủ tại webstie: www.hcdgroup.com.vn

Trân trọng thông báo.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(đã ký, đóng dấu)

 

 

  NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Chia sẻ bài viết: 

Tags: