HCD - INVESTPRO : TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

Sáng ngày 25/3/2017, tại Hội trường tầng 4, Tòa nhà số 08 Phan Văn Trường, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội. Công ty cổ phần đầu tư sản xuất và thương mại HCD (Mã chứng khoán: HCD), đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017.
Đại hội đã thông qua Báo cáo hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc; thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác năm 2016 và kế hoạch năm 2017; Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2016 của Công ty; Nhất trí thông qua các tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017, thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị cùng nhiều vấn đề khác trong hoạt động của công ty. Với những kế hoạch khá cụ thể, HCD đặt mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất trong năm 2017 đạt 800 tỷ - 850 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 30tỷ đồng. HCD cũng dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 với tỷ lệ từ 10-12%/mệnh giá. Đại hội cũng nhất trí cao thông qua việc thoái vốn tại Công ty cổ phần sản xuất và thương mại Đức An để tập chung nguồn lực đầu tư sang các lĩnh vực kinh doanh khác như: Bất động sản, kinh doanh xăng dầu, sắt thép.

Đại hội cũng thống nhất chi tra cổ tức năm 2016 với tỷ lệ chi trả cổ tức là 10%/cổ phần.

Toàn bộ tài liệu sau Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như Biên bản và Nghị quyết xem chi tiết tại đây hoặc Quý cổ đông, nhà đầu tư truy cập theo đường dẫn http://hcdgroup.com.vn/quan-he-co-dong/dai-hoi-co-dong-thuong-nien.html

Một số hình ảnh diễn ra tại Đại hội
 
 
 
 
Chia sẻ bài viết: 

Tags: