Ông VŨ NHÂN TIẾN

THÀNH VIÊN HĐQT

Ông VŨ NHÂN TIẾN

THÀNH VIÊN HĐQT

Trình độ, năng lực:

Cử nhân kinh tế và Thạc sỹ quản trị kinh doanh

Vị trí/chức vụ:

Phó chủ tịch Hội đồng Quản trị HCD

Lĩnh vực chuyên môn:
Chuyên gia tư vấn về quản trị sản xuất, chất lượng, phân tích kinh tế

Quá trình công tác:
- Từ 09/2015 - nay: Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư sản xuất và Thương mại HCD
- Từ 2006 – 2015: Tổng công ty vận tải Hà Nội.
- Từ năm 2003 – 2006: Công ty cổ phần xây lắp Bưu Điện