Ban lãnh đạo

Thành viên Ban lãnh đạo của HCD Group

 

Ông NGUYỄN ĐỨC DŨNG

Tổng Giám Đốc

 

 

Ông VŨ NHÂN TIẾN

Thành viên Hội đồng quản trị

 

 

Bà LÊ THỊ HUYỀN

Thành viên HĐQT ( Từ nhiệm ngày 25/3/2017 )

 

 

Ông NGUYỄN HỮU QUYÊN ( Từ nhiệm 28/5/2022 )

Thành viên HĐQT

 

 

 

Ông NGUYỄN NHƯ DƯƠNG

Thành viên HĐQT ( Từ nhiệm kể từ ngày 25 /4 / 2020 )

 

 

Ông NGUYỄN ĐỨC QUANG

Phó tổng giám đốc ( từ nhiệm kể từ ngày 23/12/2017 )

 

 

Ông VŨ TRỌNG HUÂN

Phó tổng giám đốc

 

 

Bà LÊ THỊ THU THUỶ

Thành Viên HĐQT (Từ nhiệm từ ngày 25/05/2024)

 

 

 

Bà VŨ THỊ NHƯ NGỌC

Trưởng Ban kiểm soát

 

 

Bà NGUYỄN THỊ THANH PHƯƠNG

Trưởng Ban kiểm soát ( Miễn nhiệm từ 09/6/2023 )

 

Bà ĐOÀN THỊ HOÀI

Thành viên Ban kiểm soát

 

Ông DƯƠNG HỮU TUYẾN

 

Ông DƯƠNG HỮU TUYẾN

Thành viên hội đồng quản trị
( Từ nhiệm kể từ ngày 19/04/2018 )

 

 

 

Ông PHÙNG CHÍ CÔNG

 

Ông PHÙNG CHÍ CÔNG

Chủ tịch hội đồng quản trị

 

 

 

Bà PHẠM THỊ HƯƠNG

Thành viên Hội đồng quản trị (Từ nhiệm từ ngày 25/05/2024)

 

 

Ông TRẦN NGỌC HỮU

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

 

 

Ông PHẠM DUY LIÊM

Thành viên Hội Đồng Quản Trị

 

 

 

Bà LỤC THỊ LAN

Thành viên Ban kiểm soát

 

hotline Zalo HCD Group Facebook HCD Group Youtube HCD Group